Opleidingen Coaching

Opleiding tot professionele coach

De opleiding

Coaching is een krachtige manier om mensen in beweging te brengen, en hen te begeleiden in het realiseren van vooraf bepaalde doelen. Als coach begeleidt u de coachee in zinvolle en resultaatgerichte verandering.

De behoefte aan professionele coaching op de werkvloer stijgt. Tijdens de Leergang Professionele Coaching ontwikkelt u belangrijke, coachende vaardigheden. Daarnaast neemt u ook uw eigen normen, waarden, drijfveren en gedrag onder de loep. Dat alles gebeurt via een boeiende mix van interessante theorie en praktijkgerichte oefeningen.

Wie kan deze opleiding volgen?

Wilt u uw klanten/medewerkers met volle aandacht voor hun authenticiteit bijstaan, gekoppeld aan vooraf bepaalde resultaten? Wilt u hen begeleiden richting zinvolle en resultaatgerichte verandering? Dan is deze Leergang iets voor u.

Coaching is een zoektocht, voor de coachee én de coach. Als coach stimuleert u de coachee tijdens dit proces om zin te geven aan werksituaties en organisatieveranderingen.

Misschien faciliteert u al enkele jaren het ontwikkelingsproces van professionals, medewerkers of cursisten. U doet dat vanuit uw huidige functie als consultant, organisatieadviseur, trainer, coach, hr-verantwoordelijke, of als zaakvoerder of (project) manager.

In elk geval wilt u actief deelnemen aan een professioneel ontwikkelingsproces tot coach. U bent in staat tijdens de Leergang functioneel feedback te geven en te vragen aan de andere deelnemers, en van hen feedback te ontvangen. Het is uw ambitie om na de opleiding mensen met werkgerelateerde ontwikkelingsvragen resultaatgericht te coachen.


Wat leert u tijdens deze opleiding

Om professioneel te coachen is het van belang de ander te begeleiden met volle aandacht voor zijn/haar authenticiteit, gekoppeld aan het realiseren van vooraf gestelde doelen. Tijdens deze opleiding leert u dit proces op een methodische manier in gang zetten.

Coaching heeft alleen effect wanneer u vanuit uw eigen stijl coachtechnieken gebruikt. U leert uw persoonlijke normen en waarden kennen. Daardoor bent u in staat te reflecteren op het coachingsproces.


Hoe is deze opleiding opgebouwd?

Het programma van de leergang bestaat uit:

totaal beslaat deze leergang uit 26 dagdelen over een periode van ongeveer 7 maanden. Tijdens de leergang worden kleinere leerteams (intervisiegroepjes) gevormd. De leerteams komen na iedere module éénmaal bij elkaar om te oefenen met coaching en om coachsituaties met elkaar te bespreken.

 


Programma

Start Workshop - Een kennismaking met systeemdenken

Ons uitgangspunt is dat een coach alleen effectief is als hij zijn eigen normen en waarden kent. Daarom start u uw professionele ontwikkeling als coach met het verwerven van inzichten over uzelf. Na de start workshop hebt u een helder beeld over hoe uw normen en waarden meespelen in uw gedrag. Tevens krijgt u inzicht in het effect van uw gedrag op anderen.


Module 1 - De coach centraal:

bewustwording van eigen waarden, normen en grenzen

De doelstellingen van deze module zijn dat u:
Uw eigen waarden, normen en grenzen verder verkent en dat u bewust bent van uw mechanismen, onbewuste strategieën, projecties en gewoontes;
Het effect daarvan op anderen herkent tijdens coaching;
U bewust bent van achtergronden en mechanismen die de ontwikkeling van mensen in organisaties bevorderen en daardoor in staat bent een onderscheid te maken tussen coachen, adviseren en helpen;
Een aanzet maakt met coachen vanuit systeemdenken.

Inhoud
U staat stil bij uw eigen waarden, normen en motivatie en die van de andere deelnemers. U onderzoekt de effecten ervan op anderen.
Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.: bepaling van het werkveld, definitie van coaching, waarden, normen en gewoontes (automatismen), transformationeel coachen en leren, mechanismen als overdracht, tegenoverdracht en projecties. U leert weerstand en drijfveren herkennen, benoemen en hoe u er beweging in kan brengen, bij uzelf en bij de andere deelnemers.

Werkwijze
Tijdens deze module vindt veel ervaringsgericht leren plaats. Naar aanleiding van theoretische inleidingen gaan we aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie.

We oefenen aan de hand van praktijksituaties. Thema’s die aan bod komen, zijn:
‘Ingezogen’ worden door een systeem;
Omgaan met eigen belemmerende opvattingen in coachsituaties.

De oefensituaties worden aan de hand van uw leerdoelen samengesteld en bedacht door de groepsleden. Tijdens deze module motiveert de trainer u en de overige deelnemers om elkaar feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen, in functie van de ontwikkeling van de individuele leerdoelen.


Module 2 - U en de coachee:
waarnemen en interveniëren in interacties


De doelstellingen van deze module zijn dat u:
Aan de start van een coachtraject op basis van systeemdenken een analyse kunt maken van de werksituatie en de coachee;
Gedrags- en denkpatronen van de gecoachte kunt waarnemen;
Interventies kunt doen naar aanleiding van de gedrags- en denkpatronen van de coachee, waardoor hij in beweging komt;
Een relatie kunt leggen tussen de gedrags- en denkpatronen van de coachee en het gewenste resultaat voor de organisatie.

Inhoud
U leert in deze module hoe u de grondbeginselen van het coachen en systeemdenken kunt hanteren. U oefent het waarnemen van gedragspatronen en denkpatronen bij de coachee. U past coachtechnieken toe waarmee u de coachee uitnodigt zijn opvattingen en gedrag in beweging te brengen.

Het eerste onderdeel van deze module is waarnemen. Het gebied van waarnemen wordt uitgebreid door ook het afwezige te zien. Wat is niet gewoon? Wat doet iemand niet? De informatie uit de hier-en-nu-situatie van het coachgesprek vormt de basis voor interventies van de coach. Een tweede onderdeel is het scala aan interventie-mogelijkheden voor coaching. U oefent met de toepassing van de Gouden Driehoek en het observatie- en waarnemingsmodel. U oefent met technieken, waarmee u de coachee stimuleert om beweging te brengen in zijn overtuigingen.

Verder leert u in deze module hoe u tijdens Coachen op Competentieontwikkeling de professionele ontwikkeling van medewerkers stimuleert, zodat zij mogelijkheden creëren om organisatiedoelen te realiseren. De Functionele Analyse gebruikt u om een ‘diagnose’ van een situatie te maken, waarbij de relatie tussen de coachee en zijn werksituatie centraal staat. In deze module meet u coachcompetenties bij uzelf en bij andere deelnemers.

Werkwijze
Deze module kenmerkt zich door een behoorlijke dosis theorie afgewisseld met oefenen met coachsituaties, zowel analyserend als praktisch.

Naar aanleiding van de theorie maakt u analyses voor coachsituaties in organisaties. Daarna oefent u de technieken in kleine groepjes. Tijdens deze module is het uitgangspunt dat u en de andere deelnemers elkaars leerproces activeren door elkaar feedback te geven op elkaars gedrag en opvattingen in functie van het ontwikkelingsproces als coach. 


Module3 - De praktische organisatie van coachtrajecten

De doelstellingen van deze module zijn dat u:
Intakegesprekken professioneel leert voor te bereiden; De coachvraag leert te koppelen aan de organisatiecontext van de coachee;
Helder maakt welke invloeden er spelen en wie van uw gesprekspartners welke rol heeft in het coachingsproces;
De geleerde coachtechnieken kunt inzetten tijdens het intakegesprek;
Een coachcontract kunt opstellen, waarin doelstellingen helder zijn verwoord.

Inhoud
Deze module is zowel van praktische aard als van verdiepende aard. U leert hoe u zich optimaal kunt voorbereiden op het intakegesprek met uw potentiële opdrachtgever en de coachee. De diverse constellaties en rollen van gesprekspartners die u kunt ontmoeten tijdens het intakegesprek, komen aan bod. Ook besteden we aandacht aan de organisatiecultuur. Wat merkt u tijdens het intakegesprek? U leert hoe u bewust de patronen van het organisatiesysteem kunt waarnemen. U leert hoe u de verwachtingen van uw opdrachtgevers en coachees (beter) kunt managen.

Belangrijk onderdeel van deze module is dat u leert te kijken naar de coachvraag in de context van de organisatie. Systemisch waarnemen is hierin een belangrijke troef.

Tevens gaat u aan de slag met het formuleren van uw persoonlijke visie op ‘coachen’. We staan stil bij het opstellen van een offerte, prijzen, resultaatsafspraken en natuurlijk opnieuw het begrip ‘eigenaarschap’.

Om alert te reageren in de hier-en-nu situatie zult u tijdens het avondprogramma kennismaken met de kracht van ‘improvisatie’. Dit onderdeel wordt door een gastdocent verzorgd.

Werkwijze
Blokjes theorie worden afgewisseld met oefenen in groepjes. Er is veel ruimte voor het stellen en beantwoorden van al uw vragen. We staan stil bij de gedachten en gevoelens van de coach tijdens het intakegesprek, zodat u ervaart wat het appèl van het systeem op u is. We bespreken de verschillen van het inzetten van interne en externe coaches.

U krijgt informatie over belangrijke zaken om te verwoorden in uw offertes. We staan stil bij wat ‘goede coachvragen’ zijn.

Tevens krijgt u een aantal praktische oefeningen aangereikt die u tijdens het coachen kunt inzetten of als huiswerkopdracht aan uw coachees kunt meegeven. U leert uw eigen speelruimte als coach te creëren door het scheppen van heldere randvoorwaarden.


Module4 - Complexe situaties in personal coaching

De doelstellingen van deze module zijn dat u:
Zich in personal coaching verder ontwikkelt in het in beweging brengen van opvattingen die belemmerend of versterkend werken ten aanzien van ontwikkeling van de coachee;
Oefent om in lastige coachsituaties te ‘spelen’ met uw eigen valkuilen en allergieën;
Op het niveau van drijfveren begeleidingstechnieken leert, die u bijvoorbeeld zou kunnen inzetten bij loopbaancoaching.

Inhoud
Coaching wordt ‘lastig’ wanneer u verstrikt raakt in een intensieve interactie met de coachee en daarbij belemmerende opvattingen bij uzelf tegenkomt. U werkt daardoor niet meer methodisch en verliest uw eigen stijl of schiet daarin door. De kans dat u verstrikt raakt in een intensieve interactie neemt toe wanneer er sprake is van starre opvattingen (weerstand) bij de coachee.

Werkwijze
In deze module zet u de puntjes op de ‘i’ in uw leerproces. U houdt zich bezig met complexe situaties in coaching: organisaties en individuen houden vast aan rigide opvattingen en zijn moeilijk in beweging te zetten.

In deze module gaat u aan de slag met de achtergronden van rigide denkpatronen bij individuen en organisaties, zowel theoretisch als praktisch.

Verder besteden we in deze module aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling als coach verbondenl. U ontvangt feedback van de trainer op uw coachstijl. Zo krijgt u een beeld van uw krachten in coaching, en weet u op welke punten u zich nog kunt ontwikkelen.


Integratiedag - Afsluiting Na de vier modules van de leergang vindt er een integratiedag plaats. Tijdens deze dag geven de deelnemers een presentatie over een coachingstraject.


Doel
Het doel van deze integratiedag is integratie van theorie, praktijk, het gebruikmaken van coachingsinstrumenten en uw eigen stijl.

Inhoud
Tijdens de integratiedag besteden we aandacht aan de presentaties van de werkstukken en het evalueren van de leerdoelen. De deelnemers ontvangen het certificaat van de ‘Leergang Professionele Coaching’.


Eindwerk Tijdens de leergang maakt u een werkstuk van drie tot vijf A4-vellen, waarin u verslag doet van een coachingstraject. In dit verslag legt u verantwoording af voor uw werkwijze en geeft u inzicht in de eigen ontwikkeling als coach en de beweging die u bij de coachee teweeg heeft gebracht.


Aantal deelnemers Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers


Plaats
De opleiding vindt plaats in de Oude Abdij te Kortenberg, Vlaams-Brabant. U ontvangt de routebeschrijving bij de bevestiging van uw inschrijving.


Data 

 Leergang Professionele Coaching: najaar 2018

(Kortenberg - België)

Workshop: 12 september 2018 
Module 1: 20 en 21 september 2018 
Module 2: 18 en 19 oktober 2018 
Module 3: 15 en 16 november 2018 
Module 4: 13 en 14 december 2018 
Oefendag: 9 januari 2019 
Integratiedag: 13 februari 2019

Leergang Professionele Coaching: voorjaar 2019

(Kortenberg - België)

Workshop: 12 februari 2019 
Module 1: 28 februari en 1 maart 2019 
Module 2: 28 en 29 maart 2019 
Module 3: 2 en 3 mei 2019 
Module 4: 6 en 7 juni 2019
Oefendag: 3 juli 2019 
Integratiedag: 4 september 2019


Prijs
De kostprijs is 4.750 EUR, inclusief de syllabus, twee boeken, alle koffie- en lunchpauzes en vier diners. Deze prijs is exclusief 21% btw en eventuele overnachtingen. Voor circa € 35 kunt u overnachten in de Oude Abdij te Kortenberg.

KMO-portefeuille

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 40% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Voor Nederlandse deelnemers:

Woont u in Nederland? Tussen Nederland en België is geen btw verschuldigd, indien u of de organisatie waarvoor u werkt over een btw-nummer beschikt.

Inschrijving
Inschrijven voor deze opleiding kan op verschillende manieren: 

Na uw inschrijving bezorgen we u een intakeformulier. Wanneer u dat ingevuld en ondertekend terug aan ons hebt bezorgd, is uw inschrijving definitief. We bevestigen uw inschrijving schriftelijk. U ontvangt ook een zogenaamd 'leerdoelformulier' om met focus te kunnen deelnemen en een uitnodiging met daarin alle praktische informatie over de data, locatie, werktijden, etc.

Ontwerp: e-grafisch ontwerp
Realisatie: Franckx Design & Multimedia