Jenny Giezeman Coaching & Leadership

Verbindend coachen en communiceren

Personal Coaching/Business Coaching

Personal Coaching/Business Coaching

Wat is het niet?
Regelmatig horen wij dat mensen denken dat ‘coaching’ iets is voor mensen die incompetent of soft zijn. Of dat ‘coaching’ een wondermiddel is om problemen op korte termijn op te lossen. Dat is niet onze visie op coachen. Coaching betekent voor ons het aangaan van een zoekproces tussen coach en coachee, om te ontdekken welke krachten en eigenheid iemand heeft, en hoe die optimaal tot hun recht kunnen komen voor het realiseren van voorafgestelde doelen.

Wat is het wel?
Samen met de coach onderzoekt de coachee zijn huidige handelen en denken, wat hiervan de effecten zijn op zichzelf en anderen, alsmede op het resultaat dat de coachee voor ogen had. Wat zijn automatismen in doen en denken? En helpen deze de coachee dat te bereiken wat hij/zij wil bereiken? Coaching gaat over het ont-dekken van talenten, het verruimen van bewust ‘zijn’ om van daaruit bewuste keuzes te kunnen maken en het eigen handelen hierop te kunnen afstemmen. Coaching is gericht op het ‘hier-en-nu’, zonder te zoeken naar oorzaken in het verleden: Coaching is een middel om mensen vanuit hun eigenheid hun volle potentieel te laten benutten.

Situaties die zich lastig laten veranderen, worden gekenmerkt doordat mensen vastzitten in hun ideeën, overtuigingen en vanzelfsprekendheden. Coaching is gericht op het doorbreken van belemmerende patronen, zodat er ruimte gecreëerd wordt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en nieuw gedrag. Het resultaat hiervan is dat de coachee gestimuleerd wordt zelf een nieuwe – andere – keuze te maken om de gewenste verandering in gang te zetten. Hierdoor realiseer je de resultaten die voor uzelf en de organisatie van belang zijn.

Wanneer coaching inzetten?
Coaching kan om verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld indien:
• iemand zijn competenties en slagvaardigheid wenst te vergroten;
• de organisatie een klankbord wil aanbieden voor een leidinggevende die nieuw is in de functie of de context;
• mensen die dreigen vast te lopen door hun huidige werkwijze (voorkomen van burn-out)
• iemand re-integreert na een burn-out of een lange periode van absenteïsme
• iemand in de huidige baan geen inspiratie meer vindt (loopbaancoaching).

Jouw coach
Wij werken vooral rondom de thema’s: authenticiteit, ambitie, assertiviteit, zingeving, verbinding maken met anderen, ontwikkelen van empathie en het (her-)vinden van jouw balans tussen je werk en privéleven.

Ervaring
Wij kunnen terugblikken op meer dan 15 jaar ervaring en hebben met vele van onze klanten al jarenlange partnerships. Al onze coaches zijn gecertificeerd; sommigen door de School for Coaching (door Jenny Giezeman opgericht en uitgebaat tot oktober 2014), door de International Coach Federation (ICF) en weer anderen door the Center for NonViolent communication (CNVC). Wij hebben honderden mensen mogen begeleiden met allerlei soorten achtergronden en functies.

 


 

Informatie over onze aanpak

 

Vertrouwelijkheid
Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling is voor veel mensen een gevoelig onderwerp. Daarom kun je bij ons op volledige discretie rekenen. Dit betekent dat de inhoud van de coachingsgesprekken vertrouwelijk van aard is, en dat terugkoppeling naar de opdrachtgever uitsluitend gebeurt over de ontwikkeling op de vooraf afgesproken competenties. Op deze wijze garanderen wij volledige discretie en vertrouwelijkheid aan al onze clienten.

Helderheid in resultaatsafspraken
Aan onze wijze van coachen is niets sofst. Vooraf bepalen wij met jou en/of met de coachee, wat de resultaten dienen te zijn van het coachingstraject. Deze resultaten leggen wij vooraf vast in een overeenkomst die zowel door de opdrachtgever, de coach als door de coachee worden ondertekend.

Frequentie en de duur van een coachingstraject
De ervaring leert dat een gemiddelde frequentie van 1x per 3 á 4 weken een optimaal resultaat oplevert voor cliënten. Door de gecreëerde tussenpozen heeft de coachee de mogelijkheid om te oefenen met nieuw gedrag in de praktijk en heeft hij/zij voldoende tijd voor zelfreflectie. Wij bieden in de regel trajecten aan van 7 sessies, met een gratis intake, een doelstellingengesprek en een mondelinge evaluatie aan het einde van het traject. Onze coachingsessies duren 1,5 uur.

Non Violent Communication – Systeemdenken – Gestalt
In al onze begeleidingen werken wij vanuit het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg om duidelijkheid te krijgen over jouw drijfveren; werken we systemisch en met Gestalt om jouw wisselwerking met jouw omgeving/de ander helder te krijgen.

 


 

Kosten
We nodigen je van harte uit contact met ons op te nemen met je vraag en wij zullen je onze tarieven graag toelichten.

Deelnemers uit België kunnen voor deze opleiding een subsidieaanvraag doen bij de kmo-portefeuille en zo tot 30% van het nettobedrag laten subsidiëren.

Meer informatie
Bel (+31 (0)6 429 572 66) of mail ons voor meer informatie.

Contactgegevens

Jenny Giezeman
Coaching & Leadership
Burggravenlaan 155
2313 HR  Leiden

Tel.: +31 (0)6 429 572 66

Mail: jennygiezcoach@gmail.com

Nuttige links